Editorial Board Member

Behzod Tashbayev

Behzod Tashbayev, PhD, University of Oslo, Norway.
Resident, Department of Ophthalmology, Region Sörmland, Sweden